JURATOR Finance & Management oferuje usługi z zakresu kontroli, nadzoru i współtworzenia planów biznesowych i finansowych przedsiębiorstw. W ramach naszych usług przygotowujemy rownież raporty na potrzeby konsolidacji sprawozdań finansowych zarówno dla podmiotów krajowych jak i spółek z kapitałem zagranicznym.

Planowanie finansowe

Planowanie finansowe to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. Pomaga ono przedsiębiorcy m.in. w:

 • ograniczaniu niepewności poprzez analizowanie jak teraźniejsze decyzje wpłyną na przyszłą sytuację w firmie
 • wybieraniu możliwie najlepszych wariantów działań
 • stworzeniu planu finansowego, który pomoże odpowiedzieć na pytanie, skąd wziąć środki na sfinansowanie działalności lub nowej inwestycji
 • zanalizowaniu, rozpatrywaniu i porównaniu różnych scenariuszy działań (plan pesymistyczny, normalny i optymistyczny)
 • unikaniu niespodzianek
 • pomaga przewidzieć co stanie się z firmą w przypadku zrealizowania się danego scenariusza wydarzeń oraz zawiera rozwiązania na wypadek, gdy poczynione założenia na temat przyszłości okażą się błędne
 • zapewnieniu wykonalności i wewnętrznej spójności między udziałem w rynku, stopą zwrotu z kapitału własnego, dźwignią finansową itp. a różnymi aspektami działalności.

W wyniku proponowanej przez nas usługi w zakresie planowania finansowego, przygotowujemy i omawiamy dla przedsiębiorcy m.in.:

 1. Prognozę sprzedaży - planowanie koncentruje się na sporzadzeniu prognozy przyszłej sprzedaży, oraz zaplanowaniu finansowania potrzebnego do wsparcia sprzedaży. Prognoza sprzedaży dostosowana jest do zmieniających się warunków gospodarki
 2. Sprawozdania finansowe pro forma - plan finansowy zawiera przypuszczalny bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych (cash flow). Przedsiębiorca określa wielkość sprzedaży, a my generujemy wynikający z niej rachunek wyników oraz bilas na podstawie kosztów lat ubiegłych i odpowiedniego dopasowania prognozowanych wydatków
 3. Wymogi dla aktywów - plan opisuje przewidywane nakłady kapitałowe. W wersji minimalnej planowany bilans zawiera zmiany w majątku trwałym ogółem oraz kapitale obrotowym netto
 4. Wymogi finansowe - plan zawiera konieczne rozwiązania finansowe (np. odpowiednia polityka dywidend, dopasowana polityka zadłużenia, wyemitowanie nowych akcji czy pożyczka) oraz doradztwo w zakresie źródeł finansowania zewnętrznego potrzebnych do uporania się z niedoborami bądź nadwyżkami w finansowaniu i doprowadzeniu do równowagi bilansu
 5. Założenia ekonomiczne - plan uwzględnia środowisko ekonomiczne, w którym działa przedsiębiorstwo oraz przewiduje takie wartości jak przyszła stopa procentowa czy stopa podatkowa.

Controlling finansowy

Proponowane usługi z zakresu controllingu finansowego, pozwalają przedsiębiorcy na:

 • utrzymanie płynności finansowej w firmie,
 • sterowanie obiegiem środków obrotowych,
 • optymalizacje inwestycji w środki trwałe (konieczne przy decyzjach: zakupu, wytworzenia, eksploatacji, konserwacji, naprawy, sprzedaży czy likwidacji),
 • sterowanie kosztami.

W ramach usług controllingu analizujemy odchylenia względem zaplanowanego budżetu, przygotowujemy analizy i raporty ad-hoc, a także niezbędne zestawienia i sprawozdania pomocne w zarządzaniu jednostką dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Pomagamy również we wdrożeniu procedur kontrolnych, co powoduje optymalizację struktury organizacyjnej i procesowej przedsiębiorstwa: wyznaczenie centrów odpowiedzialności, centrów kosztów, centrów zysków, operacji/projektów oraz opracowanie dla nich procedury budżetowania oraz rozliczania.

Analiza finansowa

W zakresie usług przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa proponujemy:

 • dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej firmy, niezbędnych w procesie zarządzania
 • analizę sprawozdań finansowych, ustalenie i ocenę przepływów pieniężnych, analizę czynników kształtujących wynik finansowy, ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w szczególności odnośnie: płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości, efektywności etc. w jego branży
 • obliczenie i przedstawienie wskaźników finansowych wraz z komentarzami
 • pomoc w zrozumieniu przedstawionych w sprawozdaniach finansowych wyników oraz różnych rodzajów ryzyk.

Przygotowując analizę finansową korzystamy z bazy danych firmy m.in.: ze sprawozdań finansowych, danych księgowych, kalkulacji, wyników poprzednich analiz oraz innych dokumentów obrazujących działalność przedsiębiorstwa. W związku z tym, że rzetelność wyników analizy jest uzależniona od prawdziwości danych, będących jej podstawą, w ramach naszych usług proponujemy również wyprowadzanie zaległości oraz kontrolę poprawności wcześniejszych zapisów księgowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).